English language
Hadžići    
 
OJ Dom zdravlja Hadžići Minimize


Organizaciona jedinica Hadžići pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 28.349 stanovnika, koji žive na području Opštine Hadžići, a koja pokriva područje od 273 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 103,9 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 7 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 8,3 km. Osim primarne, OJ Hadžići pruža i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu putem sljedećih službi: internističke, oftalmološke, otorinolaringološke i neuropsihijatrijske službe i UZ dijagnostike.UPRAVA:

Direktor
Fikret Ramić
Ramić dr. Fikret
(specijalista dječije i preventivne stomatologije)
Tel. 033/ 580 361

Glavna sestra

Vernesa Vladavić
(diplomirana medicinska sestra)
Tel. 033/ 423 515

Tehnički sekretar
Jasmina Kulenovic
Jasmina Kulenović
Tel. 033/ 580 380
Tel/faks 033/ 420 699

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE 
Šef Službe: Merdžanović dr. Elma, specijalista porodične medicine
Telefon: 033/580  360
(centrala), lok. 103, 033/421 247

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja (za sud, vjenčanje), obrade za IPK, itd. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.                                 

LOKALITETI (AMBULANTE)

Zaposlenici OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

4

Doktor medicine

9

Doktor na specijalizaciji

2

Dipl.med.sestra

2

Medicinska sestra

18

Ukupno 

35

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: prim.dr. Izet Hočko, spec. pedijatar

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Dispanzer ne radi vikendom. Pacijenti subotom idu u OJ Novi Grad - lokalitet Saraj Polje, a nedjeljom i praznicima u OJ Novo Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20
Telefon: 033/580 370, 033/420 109 (centrala), lokal 110

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

2

Dipl. medicinska sestra

1

Medicinska sestra

3

Ukupno 

6

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju kod porodičnog ljekara), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20

Telefon: 033/580 372, 033/420 109 (centrala), lokal 112

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu

Broj

Doktor medicine

1

Diplomirani med. tehničar
1
Medicinska sestra

1

Ukupno 

3

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: Ramić dr. Fikret, specijalista pedodont

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 20
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 141, 114

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

1

Doktor stomatologije

5

Stomatološka sestra

5

Zubni tehničar

1

Ukupno 

12

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Specijalista pneumoftiziolog radi tri dana u sedmici: ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 do 13.30 sati.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/580 390, 033/420 109 (centrala), lokal 133

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Dipl. ing.med.lab. dijagnostike
1
Medicinska sestra

1 

Ukupno 

2 

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Odgovorni laborant:

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.
Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 18
Telefon: 033/580 381, 033/420 109 (centrala), lokal 121

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Laboratorijski tehničar

4

Nemedicinsko osoblje

2

Ukupno 

6

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rentgenske dijagnostike kao što su: vršenje standardnih rentgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom vrši pretrage na mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi). Ova služba pruža sljedeće usluge rentgenske dijagnostike: standardne radiološke pretrage (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme, nativni snimci abdomena i urotrakta), specijalne snimke (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), snimanje zuba.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lok 130 i 033 /580 390

Zaposlenici Službe za RUD 

Broj

Specijalista radiolog
1

Dipl. inžinjer med. radiologije

2

Medicinska sestra
1

Ukupno 

4

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Šef Službe: prim.dr. Nedžla Kreso, spec. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija,laseroterapije), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama.

Centar radi: ponedjeljkom i četvrtkom od 12.30 do 20.00 h, a ostalim danima od 7.30 do 15.00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 14

Telefon: 033/420 109 (centrala) - lokal 109

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju  

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

1

Dipl. fizioterapeut
1

Viši fizioterapeutski tehničar

1

Fizioterapeutski tehničar

6

Medicinski tehničar

1

Ukupno 

10


CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža sljedeće usluge: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Centar radi ponedjeljkom od 12.30-20h, a ostalim danima od 7.30 do 15h. Psihijatar radi ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 916


Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Spec. neuropsihijatar
1
Psiholog

1

Socijalni radnik

1

Dipl.med. sestra

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

5

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, funduskopiju, tonometriju, kompjutersku refraktometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Oftalmološka služba Organizacione jedinice Hadžići pruža usluge stanovništvu svaki dan od 7.30-14.30h, a petkom od 9h-16h.

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Hadžići

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 140

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, itd. Služba sarađuje sa drugim službama u Domu zdravlja.

ORL služba u OJ DZ Hadžići pruža ORL usluge utorkom i petkom.

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Hadžići

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 135

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

-

Medicinska sestra

-

Ukupno 

-

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe:Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećerne bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Internistička služba radi ponedjeljkom od 13-20 h, a ostalim danima  od 7.30 do 14.30 h.

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Hadžići

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala), lokal 144

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine

1 

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2


Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njegi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Dijabetološko savjetovalište radi jednom sedmično - srijedom od 7.30 do 14.30 sati.

Lokalitet: 6. mart br. 16
Telefon: 033/420 109 (centrala)


NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Neuropsihijatrijska služba radi ponedjeljkom od 13-20h, a utorkom i petkom od 7.30 do 14.30h.

Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe u DZ Hadžići

Lokalitet: Centralni objekat, 6. mart br. 16
Telefon: 033/580 386, 033/420 109 (centrala), lok. 126, 131

Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe Broj
Specijalista neuropsihijatar 1
Medicinska sestra

Ukupno
1
Podaci ažurirani: 12.06.2018.
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: 6. mart br. 14
71240 Hadžići
Tel. 033/420-109, 033/580 360

Stanovništvo: 16115

MZ: Centar Hadžići, Žunovnica, Binježevo, Mokrine, Donji Hadžići, Drozgometva, Miševići, Grivići

Timovi porodične medicine: 6

Stomatološka služba: 3 tima

PODRUČNA AMBULANTA PAZARIĆ ADRESA: Bjelašnička 31
Tel. 033/416-668

Stanovništvo: 6320

MZ: Lokve, Osenik, Pazarić

Timovi porodične medicine: 2

Stomatološka služba: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA TARČIN ADRESA: 27. juli bb
Tel. 033/418-822

Stanovništvo: 6358

MZ: Tarčin, Duranovići, Trzanj, Budmolići, Raštelica, Luke

Timovi porodične medicine: 2

Stomatološka služba: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA BINJEŽEVO ADRESA: Binježevo bb
Tel. 033/519-009

Stanovništvo: 5027

MZ: Binježevo, Miševići

Timovi porodične medicine: 1

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava