English language
Ilidža    
 
OJ Dom zdravlja Ilidža Minimize


Organizaciona jedinica Ilidža pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 62.239 stanovnika, koji žive na području Opštine Ilidža, a koja pokriva područje od 143,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 434 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 2,5 km2, a udaljenost korisnika od lokaliteta od 0,8 do 7 km. Osim primarne, obavlja konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu preko svojih službi: internističke, oftalmološke, neuropsihijatrijske, otorinolaringološke, kao i putem savremene laboratorijske i ultrazvučne dijagnostike.UPRAVA:

Direktor
 


mr.sci.med.prim.dr. Džana Šačić
(specijalista fizijatar)
Tel: 033/ 625 856

Glavna sestra
 Zineta Mulaosmanović, mr.oec.
(dipl.medicinska sestra)
Tel: 033/ 623 416 (centrala)

Tehnički sekretar
  Sanja Kotlo

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 
Šef Službe: dr. Mirsada Ganija (specijalista opšte medicine)
Telefon: 625 859

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na 10 (deset) lokaliteta. U sklopu ove službe su i patronaža i kućno liječenje za područje Opštine Ilidža.  

LOKALITETI (AMBULANTE)
                                                                                                                                     
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, telefon: 625-859

2. Ambulanta Hrasnica I, Šehitluci 6, telefon: 511-914
3. Ambulanta Butmir, Ilirska bb, telefon: 685-381
4. Ambulanta Stup I, Bojnička 20, telefon: 452-921
5. Ambulanta Sokolović Kolonija, 22. aprila br.10, telefon: 510-055
6. Ambulanta Rakovica, Rakovička cesta do 55, telefon: 404-645
7. Ambulanta Stup II, Dobrinjska do br.2, telefon: 638-789
8. Ambulanta Otes, Fuada Hadžića do br. 15, telefon: 638-788
9. Ambulanta Osjek, Osik do br. 115, telefon: 699-033
10. Ambulanta Hrasnica II, Stari drum 48b, telefon: 429-725
11. Ambulanta Blažuj, Vlakovo do 102 A, telefon: 429-725

Zaposlenici OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine 16
Specijalista opšte medicine

2

Doktor medicine

13

Ljekari na specijalizaciji
1
Diplomirana medicinska sestra

4

Medicinska sestra

42

Ukupno 

78

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
  Šef Službe: dr. Enisa Mulalić (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Na dva lokaliteta pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokaliteti:

1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, telefon: 623-416 (lokal 207)
2. Ambulanta Hrasnica I, Šehitluci br. 6, telefon: 580-860

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

5

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

9

Ukupno 

15 

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU
Šef Službe: prim.dr. Merdija Uka (specijalista školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju porodičnom ljekaru), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, Telefon: 623-416 (lokal 205)

2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, Telefon: 511-914 (Dio ambulante sa prostorijama Dispanzera je u rekonstrukciji)

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu

Broj

Specijalista školske medicine

1

Doktor medicine 2
Ljekar na specijalizaciji 1
Diplomirana medicinska sestra

1

Viša medicinska sestra
1
Medicinska sestra

5

Ukupno 

11

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe:
dr. Elmedina Bašić-Ešpek (spec. dječije i preventivne stomatologije)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mekih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, telefon: 625-859 (lokal 202)
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6, telefon: 511-914
3. Ambulanta Stup, Bojnička 20, telefon: 452-921
4. Ambulanta Osjek, Osik do br. 115, telefon: 699-033

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista dječije i preventivne stomatologije

2

Doktor stomatologije

8

Doktor na specijalizaciji 2
Diplomirana medicinska sestra

1

Stomatološka sestra

13

Ukupno 

26

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER
Šef Službe: prim.dr. Mujo Hošić (specijalista pneumoftiziolog)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, I sprat
Telefon: 623-416 (lokal 221)

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

2

Dipl.ing.radiološke dijagnostike

1

Viši RTG tehničar

1

Medicinska sestra/tehničar

2

Ukupno 

6

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1 (prizemlje)
Telefon: 625-907

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

1

Diplomirani fizioterapeut

4

Fizioterapeut

13

Ukupno 

18

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
Šef Službe: dr. Elvira Ališahović-Gelo (specijalista neuropsihijatrije)

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prizemlje

Telefon: 623-416 centrala (lokal 228)

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Psiholog

2

Socijalni radnik

1

Diplomirana medicinska sestra 1
Medicinska sestra

2

Ukupno 

7

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: mr. farmacije Ferida Džemidžić, spec.med. biohemije

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.
Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 242)
2. Ambulanta Hrasnica, Šehitluci 6
Telefon: 511-914 (Dio ambulante sa Službom za laboratorijsku dijagnostiku je u rekonstrukciji, ali radi sa pacijentima)

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Diplomirani farmaceut

1

Diplomirani biolog 1
Diplomirani laboratorijski tehničar 1
Viši laboratorijski tehničar
2

Laboratorijski tehničar

12

Nemedicinsko osoblje

2

Ukupno 

19

 

 

 

 

 SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: dr. Jadranka Ferenc (specijalista radiolog)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom vrši pretrage na mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, prvi sprat

Telefon: 623-416 (lokal 239)

Zaposlenici Službe za RUD

Broj

Specijalista radiologije

2

Dipl.inž.rad. dijagnostike
1
Viši RTG tehničar

2

Medicinska sestra

2

Daktilograf

2

Ukupno 

9

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: dr.sci.med.prim.dr. Enes Šačić (specijalista epidemiolog)

Ova služba stacionirana je u DZ Ilidža i obavlja stručne poslove po principima moderne epidemiološke prakse, pruža stručnu pomoć u izvođenju obaveznih i ostalih imunizacija, provodi protivepidemijske mjere i mjere za likvidaciju epidemije, predlaže higijensko-epidemijske mjere zaštite, vrši nadzor nad kliconoštvom. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju prostorija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, vrši sanitarno-higijenski nadzor, izolaciju, prevoz i liječenje lica oboljelih od određenih zaraznih bolesti, te koordinira svoj rad sa radom ostalih službi Doma zdravlja.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1
Telefon: 623-416 (lokal 219)

Zaposlenici HES-a

Broj

Specijalista epidemiolog

1

Dipl.med. sestra
1
Sanitarni tehničar

4

Ukupno

6

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 210)

Oftalmološka služba organizacione jedinice Ilidža pruža oftalmološku zaštitu građanima Opštine Ilidža.

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilidža

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

2

Medicinska sestra

2

Ukupno 

4

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. 

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 209)

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilidža

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

2

Medicinska sestra

2

Ukupno 

4

NAPOMENA: Jedan specijalista ORL utorkom i petkom radi u OJ Hadžići.

NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA - NEUROLOŠKA ORDINACIJA

Opis djelatnosti: Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 centrala (lokal 213)

Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe u DZ Ilidža

Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Mustafe Pintola 1, drugi sprat
Telefon: 623-416 (lokal 212)

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilidža

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

3

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes 

Broj

Specijalista interne medicine 

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Ukupno 

2Podaci ažurirani: 21.08.2017.

 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Mustafe Pintola 1
71210 Ilidža
Tel. 033/625-859

Stanovništvo: 10792

MZ: Ilidža centar, Lužani, Otes, Osijek, Vreoca, Vrelo Bosne, Blažuj i dio stanovnika koji se nisu registrovali po lokalitetima

Timovi porodične medicine: 9

PODRUČNA AMBULANTA RAKOVICA

ADRESA: Rakovička cesta 55
Tel. 033/404-645

Stanovništvo: 2127

MZ: Rakovica i Blažuj

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA STUP I ADRESA: Bojnička 20

Tel. 033/452-921

Stanovništvo: 3198

MZ: Stup I

Timovi porodične medicine: 2

Stomatološka služba

stup
PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA I ADRESA: Šehitluci br. 6

Tel. 033/580-860

Stanovništvo: 6200
MZ: MZ Hrasnica I

Timovi porodične medicine: 3
Stomatološka služba (2 smjene)
Laboratorijska dijagnostika (1 smjena-samo vađenje krvi)
Dispanzer za predškolsku djecu (1 smjena)

PODRUČNA AMBULANTA BUTMIR ADRESA: Ilirska bb

Tel. 033/623-835

Stanovništvo: 4428

MZ: MZ Butmir MZ Kotorac (Patronažna sestra obilazi osim ove MZ i teren udaljenih MZ Rakovica, Blažuj)

Timovi porodične medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA SOKOLOVIĆ KOLONIJA

ADRESA: Trg 22. aprila 10

Tel. 033/510-055

Stanovništvo: 5442

MZ: Sokolović Kolonija

Timovi porodične medicine: 3

sokolovic-kolonija

PODRUČNA AMBULANTA STUP II

ADRESA: Dobrinjska do br. 2

Tel. 033/638-789

Stanovništvo: 2923

MZ: MZ Stup II i MZ Stupsko Brdo

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA OTES

ADRESA: Fuada Hadžića do br. 15

Tel. 033/638-788

Stanovništvo: 2875

MZ: MZ Otes

Timovi porodične medicine: 1
PODRUČNA AMBULANTA OSJEK

ADRESA: Osik do br. 115

Tel. 033/699-033

Stanovništvo: 4094

MZ: MZ Osjek

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba
osjek
PODRUČNA AMBULANTA HRASNICA II

ADRESA: Stari drum 48b

Tel. 033/429-725

Stanovništvo: 6120

MZ: MZ Hrasnica II

Timovi porodične medicine: 2
hrasnica
PODRUČNA AMBULANTA BLAŽUJ

ADRESA: Vlakovo do 102a

Tel. 033/692-283

Stanovništvo: 4500

MZ:

Timovi porodične medicine: 1

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava