English language
Ilijaš    
 
OJ Dom zdravlja Ilijaš Minimize


Organizaciona jedinica Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 25.760, stanovnika, koji žive na području Opštine Ilijaš, a koja pokriva područje od 323 km2. Prosječna naseljenost na kvadratnom kilometru je 80 stanovnika, maksimalna udaljenost među lokalitetima 15-20 km, a korisnika od lokaliteta 20 km. Osim primarne, obavlja konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu i laboratorijsku dijagnostiku.UPRAVA:  

Direktor
Amra Matoruga
prim.dr. Amra Matoruga
(specijalista opće medicine)
Tel. 033/ 584 351

Glavna sestra
Nusreta Dervisevic
Nusreta Dervišević
(diplomirana medicinska sestra)
Tel. 033/ 584 367

Tehnički sekretar
Fatima Fazlic
Fatima Fazlić


  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 
Šef Službe: dr. Amina Lilić (specijalista P/O medicine)
Telefon: 584 352

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu u centralnom objektu i na četiri lokaliteta.                     

LOKALITETI (AMBULANTE)

Zaposlenici Službe OPZZ/Ambulante porodične medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

5

Doktor medicine

7

Viša medicinska sestra/tehničar

2

Medicinska sestra/tehničar

19

Socijalni radnik
1

Ukupno 

34

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: Čamdžić-Hozić dr. Adisa (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 357

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

2

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

4

Ukupno 

7

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se liječe kod porodičnog ljekara) koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 354

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu

Broj

Doktor medicine

1

Doktori medicine na specijalizaciji
1
Viši medicinski tehničar

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

4

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: prim.dr. Behka Kurtović (specijalista pedodont)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mehkih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Služba pruža usluge na četiri lokaliteta: u Centralnom objektu, Ambulanti Srednje, Ambulanti Podlugovi i Stomatološkoj ambulanti – JU OŠ Stari Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 364

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

1

Doktor stomatologije

3

Odg. sestra- dipl.med.ses.

1

Stomatološka sestra

6

Zubni tehničar 1

Ukupno 

12

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza. Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h, i to na tri lokaliteta: u centralnom objektu, jedanput sedmično u ambulanti Srednje i dvaput sedmično u ambulanti Podlugovi. Materijal za laboratorijske analize uzima se i u kućnim uslovima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 356

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Viši laboratorijski tehničar

1

Laboratorijski tehničar

6

Ukupno 

7

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: dr. Jasmina Gadžo (specijalista radiolog)

Opis djelatnosti: Radi UZ preglede u cilju prevencije i ranog otkrivanja bolesti te postavljanja dijagnoze. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo. Služba radi radnim danima od 0730 do 1330 sati.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 363

Zaposlenici Službe za RUD
Broj
Specijalista radiolog
1
Medicinska sestra
0,5
Ukupno 1,5

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, treći sprat
Telefon: 584 355

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

 

Psiholog

 

Socijalni radnik

1

Medicinska sestra

1

Ukupno

2


PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Služba radi radnim danima od 07.30 do 13.30 sati.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, (prizemlje)
Telefon: 584 363

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

1

Inžinjer med. radiologije

1

Medicinska sestra

0,5

Ukupno 

2,5


CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u OJ Ilijaš počeo je sa radom 01.07.2017. godine.
Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u Centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga, Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Radno vrijeme Centra: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom I smjena od 07.30 do 15.00 h, a srijedom II smjena od 13.00 do 20.00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, drugi sprat
Telefon: 584 350 (lokal 71)

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

1

Diplomirani fizioterapeut

1

Fizioterapeutski tehničar

3

Medicinska sestra

1

Ukupno

6


SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 362

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Ilijaš

Zaposlenici internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine 

1 

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

OTORINOLARINGOLOŠKA SLUŽBA

U savremeno opremljenim kabinetima vrši se specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvata preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. ORL služba pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Općine Ilijaš. Služba radi od ponedjeljka do petka od 09 do 11 sati. Specijalista ORL je direktor organizacione jedinice Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 366

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Ilijaš

Zaposlenici otorinolaringološke službe Broj
Specijalista ORL

Medicinska sestra 1
                                                 Ukupno 1

 OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, fundoskopiju, tonometriju, kompjutersku refraktometriju. Sarađuje sa drugim službama Ustanove i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6
Telefon: 584 372

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Ilijaš

Zaposlenici Oftalmološke službe
Broj
Specijalista oftalmolog 1
Medicinska sestra 1
Ukupno 2

NEUROLOŠKI KABINET

Opis djelatnosti: Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Bogumilska 6, prvi sprat
Telefon: 584 366

Sedmični raspored rada Neurološkog kabineta u DZ Ilijaš

Zaposlenici Neurološkog kabineta
Broj
Specijalista neuropsihijatar
0
Medicinska sestra 1
Ukupno 1
Podaci ažurirani: 7.2.2018.
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Bogumilska br. 6
71370 Ilijaš
Tel. 033/584-350, 584-352

Stanovništvo: cca. 12 500 - 14 000

MZ: Ilijaš, Stari Ilijaš, Bioča, Kadarići, Misoća, Mrakovo, Podlugovi, Malešići, Ljubinići, Lješevo 

Timovi porodične medicine: 8
Stomatološka služba: 2 tima

PODRUČNA AMBULANTA SREDNJE ADRESA: Srednje bb
Tel. 033/489-038

Stanovništvo: 1500

MZ: Srednje, Ljubina, Čevljanovići

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA GAJEVI ADRESA: Gajevi
Tel.

Stanovništvo: cca. 1000

MZ: Gajevi, Dragoradi, Podlipnik

Timovi porodične medicine: 0
(Ljekar iz centralnog objekta) Ambulanta radi utorkom i četvrtkom

PODRUČNA AMBULANTA KAMENICA ADRESA: Kamenica bb
Tel. 033/480-495

Stanovništvo: cca. 1000

MZ: Kamenica, Nišići 

Timovi porodične medicine: 0
(Ljekar iz centralnog objekta) Ambulanta radi utorkom i četvrtkom

PODRUČNA AMBULANTA PODLUGOVI ADRESA: Moševačka 88
Tel. 033/402-083
Stanovništvo: cca. 8000 - 10 000

MZ: Podlugovi, Malešići, Ljubinići, Lješevo

Timovi porodične medicine: 2
PODRUČNA AMBULANTA MRAKOVO ADRESA: Mrakovo bb
Tel. 033/429-230
Stanovništvo: cca. 3500

MZ: Mrakovo, Popovići, Salkanov Han i dio Vratuše

Timovi porodične medicine: 1

Radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7.30 do 14.30 h
STOMATOLOŠKA AMBULANTA – JU OŠ STARI ILIJAŠ ADRESA: Bosanski put 151
Tel. 033/402-300 lok.113
Školska djeca iz škola sa područja Općine Ilijaš

Stomatološka služba: 1 tim

Radi radnim danima od 7.30 do 15 h
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava