English language
Novi Grad    
 
OJ Dom zdravlja Novi Grad Minimize


Organizaciona jedinica Novi Grad je jedna od devet postojećih organizacionih jedinica Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Smještena je u novom dijelu Sarajeva pri opštini Novi Grad sa 124.347 stanovnika, od kojih 25.000 čini dječija populacija (0-18 godina). OJ DZ Novi Grad pruža zdravstvene usluge na području od 48km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 2.450 stanovnika.



UPRAVA:

Direktor
Merima Pasic

prim.dr. Merima Pašić

(specijalista fizijatar)
Tel: 033/ 704 803, 704 804

Glavna sestra
Jasna Kovač
Jasna Kovač
(dipl.med. sestra)
Tel. 033/ 704 802

Tehnički sekretari

Čelik Jasmina

Munevera Cocalić

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE
Šef Službe: Resulović dr. Amra (specijalista porodične medicine)

Kartoteka: 033/704-953

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Služba je uključena u proces kontinuirane edukacije koja se provodi u raznim vidovima već niz godina. U toku je provođenje niza projekata: Prevencija dijabetesa, Prevencija masovnih nezaraznih bolesti, Unaprijeđenje zdravstvene zaštite pacijenata vezanih za kuću, itd. Putem Katedre za porodičnu medicinu uključena je u edukaciju studenata XII semestra Medicinskog fakulteta.  Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

Pri timovima porodične medicine, od septembra 2008. godine, polivalentne patronažne sestre vrše promotivne i preventivne mjere u cilju unaprijeđenja i zaštite zdravlja građana.

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 15 (petnaest) lokaliteta.

LOKALITETI (AMBULANTE)

Zaposlenici OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

23

Specijalista opšte medicine

2

Specijalista medicine rada

3

Doktor medicine

26

Ljekari na specijalizaciji

3

Diplomirana medicinska sestra 10
Medicinska sestra

64

Socijalni radnik

3

Ukupno 

134

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: mr.sci.prim.dr. Jasminka Smlatić-Muhadžić (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 874 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale

Telefon: 033/277 601

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

9

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

21

Ukupno 

31

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU
Šef Službe: prim.dr. Edma Salihbegović (specijalista školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (od jula 2005. godine, srednjoškolci se liječe u ambulanti porodične medicine), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (drugi sprat)
Telefon: 033/704 889 (kartoteka)

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 602

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu

Broj

Specijalista školske medicine

1

Doktor medicine 4
Ljekar na specijalizaciji
2
Diplomirana medicinska sestra

2

Medicinska sestra

10

Ukupno 

19

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: Bajek M. dr. Dženana, spec.dječije i prev.stom.

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba - polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman.

Stomatološka zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 9 lokaliteta uključujući i centralni objekat.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (treći sprat)
Telefon: 033/704 855, 033/704 861

Lokalitet: Saraj Polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 653

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

7

Doktor stomatologije

18

Diplomirani medicinski tehničar

1

Stomatološka sestra

29

Ukupno 

55

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER
Šef Službe: prim.dr. Elida Turkušić (specijalista pneumoftiziolog)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 901

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

3

Diplomirani RTG tehničar
2
Viši RTG tehničar

1

Medicinska sestra

4

Ukupno 

10 

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU
Šef Službe: Zubović dr. Arifa (specijalista fizikalne medicine)

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/704 978

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 638

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

4

Diplomirani fizioterapeutski tehničar

8

Fizioterapeut

33

Defekt. logoped

1

Defekt. somatoped

1

Socijalni radnik

1

Medicinska sestra

5

Ukupno 

52


CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
Šef Službe: Dževlan dr Azra, specijalista neuropsihijatar

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 820

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

2

Psiholog

4

Socijalni radnik

3

Dipl. medicinska sestra 1
Medicinska sestra

5

Ukupno 

15

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: mr. sci. dr. Ermina Sadagić

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo poput vršenja standardnih rendgenskih pretraga i snimanja kostiju. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, abdomen, urotrakt, mala zdjelica). U planu je uvođenje kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Lokalitet: Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 915

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 603

Zaposlenici Službe za RUD

Broj

Specijalista radiologije

4

Diplomirani RTG tehničar
6
Viši RTG tehničar 1
Medicinska sestra

5

Ukupno 

16

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: Mr.ph. Grabovac P. Almira
(specijalista medicinske biohemije)

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Laboratorijska služba O. J. Novi Grad radi analize za potrebe stanovnika opština Novi Grad i Hadžići, a za DZ Ilidža vrši analize koagulacije.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 842

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 637

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Specijalista medicinske biohemije

2

Biohemičar

3

Dipl. lab. inžinjer
4
Laboratorijski tehničar

15

Ukupno 

24

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju i adaptometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Oftalmološka služba pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta u najsavremenije opremljenim oftalmološkim kabinetima.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 939

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 649

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novi Grad

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

3

Medicinska sestra

3

Ukupno 

6

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U kabinetu za audiovestibulometriju ispituju se sluh i centar za ravnotežu, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja, kao i kod davanje ocjene za ljekarska uvjerenja kada su u pitanju poslovi koji zahtjevaju rad na visini i sa rizikom. Osim toga, radi se i timpanometrija, pri čemu se pomaže otkrivanje oboljenja srednjeg uha.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2
Telefon: 033/704 947

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 652

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novi Grad

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

2

Medicinska sestra

3

Viša medicinska sestra 1

Ukupno 

6

NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć. Neurološka ordinacija pruža zdravstvenu zaštitu na dva lokaliteta. Na lokalitetu Saraj Polje radi i EEG kabinet.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 945

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb
Telefon: 033/277 643

Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe DZ Novi Grad

Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

2

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

3

Ukupno 

6

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. U centralnom objektu vrši se i holter-monitoring. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, (prvi sprat)
Telefon: 033/704 941

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb (drugi sprat)
Telefon: 033/277 644

Sedmični raspored rada Internističke službe DZ Novi Grad

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine

4

Medicinska sestra

6

Ukupno 

10

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njegi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.
Dijabetološko savjetovalište pruža svoje usluge stanovnicima opština Hadžići, Ilidža i Novi Grad.

Lokalitet: Saraj polje, X Transverzale bb, (drugi sprat)
Telefon: 033/277 648

Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes Broj
Specijalista interne medicine-dijabetolog 1
Diplomirana medicinska sestra 1
Ukupno 2

Podaci ažurirani: 14.02.2018.
 
Lokaliteti Minimize


CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Bulevar Meše Selimovića 2
71000 Sarajevo
Tel. 033/704-800

Stanovništvo: 11000

MZ: Otoka, Čengić Vila, staro Hrasno

Timovi obiteljske medicine: 7

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA I ADRESA: Omladinskih radnih brigada 3-5
71000 Sarajevo
Tel. 033/235-563

Stanovništvo: 6168

MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)

Timovi obiteljske medicine: 4

PODRUČNA AMBULANTA DOBRINJA II ADRESA: Hamdije Kapidžića 12
71000 Sarajevo
Tel. 033/460-978

Stanovništvo: 13031

MZ: Dobrinja B i Dobrinja C

Timovi obiteljske medicine: 4 (planirano 6)

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

ADRESA: Dobrinjske bolnice 16

71 000 Sarajevo

 

Tel. 033/541-115

 

Stomatološka služba

 

 
PODRUČNA AMBULANTA SARAJ POLJE ADRESA: X Transvenzala bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/277-600


Porodična medicina:
033/277-612

Stanovništvo: 15779

MZ: Saraj polje, Alipašino polje C I, Alipašino polje C II i Olimpijsko selo

Timovi obiteljske medicine: 7
+ sve službe

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE B FAZA ADRESA: Trg ZAVNOBiH-a 23
71000 Sarajevo
Tel. 033/546-922

Stanovništvo: 7709

MZ: Alipašino polje B I i Alipašino polje B II

Timovi obiteljske medicine: 3

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠINO POLJE A FAZA ADRESA: Trg m. prijateljstva 7
71000 Sarajevo
Tel. 033/464-155

Stanovništvo: 6641

MZ: Alipašino polje A I i Alipašino polje A II

Timovi obiteljske medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA ŠVRAKINO SELO ADRESA: Safeta Hadžića bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/717-635

Stanovništvo: 10921

MZ: Švrakino selo I,Švrakino selo II i Švrakino selo III

Timovi obiteljske medicine: 4 (plan. 5)

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA BUĆA POTOK ADRESA: Adema Buće 19
71000 Sarajevo
Tel. 033/714-565

Stanovništvo: 13145

MZ: Buća potok i Dolac Malta

Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST I ADRESA: Safeta Zajke bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/464-311

Stanovništvo: 12225

MZ: Alipašin most I, Alipašin most II i Briješće (dio)

Timovi obiteljske medicine: 5 (plan. 6)


PODRUČNA AMBULANTA SOKOLJE ADRESA: Numan paše Ćuprilića 17
71000 Sarajevo
Tel. 033/631-555

Stanovništvo: 8092

MZ: Naselje heroja Sokolje i Briješće (dio)

Timovi obiteljske medicine: 2

Stomatološka služba

PODRUČNA AMBULANTA AERODROMSKO NASELJE ADRESA: Rudolfa Rude Tomića 1
71000 Sarajevo
Tel. 033/455-447

Stanovništvo: 6168

MZ: Dobrinja A (dio) i Dobrinja D (dio)

Timovi obiteljske medicine: 2 (plan. 4)

PODRUČNA AMBULANTA RAJLOVAC ADRESA: Rajlovačka cesta 30
71000 Sarajevo
Tel. 033/590-787

Stanovništvo: 5231

MZ: Dobroševići

Timovi obiteljske medicine: 1

Sl. za laboratorijsku dijagnostiku

Stomatološka služba 

PODRUČNA AMBULANTA BOJNIK ADRESA: Butilska do br. 3
71000 Sarajevo
Tel. 033/516-315

Stanovništvo: 900

MZ: Dobroševići (dio)

Timovi obiteljske medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA ALIPAŠIN MOST II

ADRESA: Kasima Hadžića do br.6
71000 Sarajevo
Tel. 033/658-399

Stanovništvo: 3377

MZ: Alipašin most II


Timovi obiteljske medicine: 1


O.Š. "SOKOLJE" ADRESA: Numan-paše Ćuprilića 17
Tel. 033/778-960
Stomatološka služba  
PODRUČNA AMBULANTA BRIJEŠĆE ADRESA: Ul. Viteška do br. 4

71000 Sarajevo

Tel. 033/672-110

Stanovništvo: 9000

MZ: Briješće


Timovi obiteljske medicine: 1

 
PODRUČNA AMBULANTA ANEKS ADRESA: Ul. Muftije Džabića br. 2

71000 Sarajevo

Tel. 033/656-856

Stanovništvo: 4000

MZ: Aneks


Timovi obiteljske medicine: 1

 
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava