English language
Novo Sarajevo    
 
OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo Minimize


Organizaciona jedinica Novo Sarajevo pruža zdravstvenu zaštitu za 79.673 stanovnika koji žive na području Opštine Novo Sarajevo, a koja pokriva područje od 897,8 ha = 9,0 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 8.407 stanovnika, udaljenost među lokalitetima oko 2,0 km2 , a udaljenost korisnika od lokaliteta 0,8 km. Osim primarne, obavlja konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu preko sljedećih službi: internističke, oftalmološke, neuropsihijatrijske i otorinolaringološke, kao i putem laboratorijske i ultrazvučno-radiološke dijagnostike.


Obavještenje za pacijente Ambulante Pofalići
Obavještavamo Vas da će zbog renoviranja Ambulante Pofalići, sigurnosti pacijenata i uposlenika koji rade u toj ambulanti od 13.08.2018. godine pacijenti Ambulante Pofalići moći zdravstvenu zaštitu ostvariti u Ambulanti Kalesijska (adresa: Kalesijska 2, telefon 033/651-995 gdje će raditi doktori i sestre iz Ambulante Pofalići) i centralnom objektu Doma zdravlja (adresa: Bihaćka 2, telefon 033/724-784 i 033/724-700) za službe porodična medicina, stomatološka i laboratorijska služba. Radovi na objektu će trajati oko 60 radnih dana. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Direktorica OJ Novo Sarajevo Bihorac-Kučuk dr Zumreta, spec. porodične medicine


UPRAVA:

Direktor
Zumreta Bihorac-Kučuk

dr. Zumreta Bihorac-Kučuk
(specijalista porodične medicine)
Tel. 033/ 724 704

V.d. Glavna sestra
Amra Alisic
Amra Ališić
(dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer)
Tel. 033/ 724 702

Tehnički sekretar
Lejla Paljevac
Maida Bušatlić


Tel. 033/ 724 704

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 
Šef Službe: prim.dr. Melika Zečević (specijalista porodične medicine)
Telefon: 724 708 - kartoteka, 724 748 - ordinacija

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na 8 lokaliteta.               

LOKALITETI (AMBULANTE)

Zaposlenici OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

17

Specijalista opšte medicine

4

Specijalista urgentne medicine 1
Specijalista medicine rada

1

Doktor medicine

8

Specijalizacija

1

Diplomirana medicinska sestra

3

Viša medicinska sestra

2

Medicinska sestra

42

Socijalni radnik

3

Ukupno 

82

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: prim.dr. Penava Semira (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)
Telefon: 724 731

Ambulanta Velešići, Muhameda ef. Pandže bb

Telefon: 814 535

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

6

Diplomirana medicinska sestra

1

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

10

Ukupno 

18

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU
Šef Službe: prim.dr. Mulalić Zlatan (specijalista školske medicine)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju u ambulantu porodične medicine), koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)
Telefon: 724 764

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu

Broj

Specijalista školske medicine

2

Ljekar opšte medicine

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

5

Ukupno 

9

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: Imamović
dr. Rusmira (specijalista pedodoncije)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima zuba. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2
Telefon: 724 716

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

4
Doktor stomatologije 15
Diplomirana medicinska sestra

1

Stomatološka sestra

17

Ukupno 

37

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER
Šef Službe: prim.dr. Arslanagić Edin (specijalista pneumoftiziolog)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor i liječenje oboljelih od specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
Telefon: 724 791

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

2

Viši RTG tehničar

2

Medicinska sestra

2

Ukupno 

6

Alergološko savjetovalište 

Opis djelatnosti: Alergološko savjetovalište bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem alergijskih atopijskih bolesti, pri čemu se koristi aparat UNICAP 100E kao in vitro metoda određivanja totalnih i specifičnih imunoglobulina E.                

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2

Telefon: 724 777, 724 791


Zaposlenici Alergološkog savjetovališta

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

1 

Viša medicinska sestra

1 

Ukupno 

2 

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU
Šef Službe: dr. Aida Tokić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Lokalitet: Grbavica, Grbavička 2-c
Telefon: 216 586

Zaposlenici Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

2

Diplomirani fizioterapeut

3

Viši fizioterapeutski tehničar

5

Fizioterapeutski tehničar  14

Ukupno 

24

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)
Telefon: 724 736

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Psiholog

3

Socijalni radnik

1

Okupacioni terapeut
1
Dipl.med.sestra
1
Medicinska sestra

2

Ukupno 

9


SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: prim.dr. Jasmin Tufek (specijalista radiolog)

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo poput standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme). Kontrastnom radiološkom dijagnostikom obavlja pretrage: jednjaka, gastrododenuma, tankog i debelog crijeva, pasaže, dijaskopije pluća i srca. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići). Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba, panoramiksa i razvijanja filmova. Kolor dopler ultrazvučnom dijagnostikom vrše se pregledi krvnih sudova vrata.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prizemlje)
Telefon: 724 783

Zaposlenici Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Broj
Specijalista radiologije
  3
Inžinjer radiološke dijagnostike
  2
Viši RTG tehničar
  2
Medicinska sestra
  3
Daktilograf
  2
Ukupno  12

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: Biljana Klimenta (specijalista medicinske biohemije)

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 10,00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 720

Zaposlenici laboratorijske službe

Broj

Specijalista medicinske biohemije 1
Biolog 3
Laboratorijski tehničar

16

Nemedicinsko osoblje

3

Ukupno 

23

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopija. Služba vrši sistematske preglede i izdaje ljekarska uvjerenja. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.
Oftalmološka služba organizacione jedinice Novo Sarajevo pruža oftalmološku zaštitu građanima opštine Novo Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 712

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novo Sarajevo

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

2

Medicinska sestra

2

Ukupno 

4

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima uposlenih, prosvjetnih radnika, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U kabinetu za audioometriju ispituje se sluh, što je također vrlo bitan dio nalaza kod patoloških stanja.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 711

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novo Sarajevo

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

1

Medicinska sestra

2

Ukupno 

3

NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba - Neurološka ordinacija vrši specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće usluge: uzima neurološku anamnezu i trijažira pacijente po potrebi u Centar za mentalno zdravlje; vrši sistematske preglede (npr. prosvjetnih radnika) i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti; izdaje ljekarska uvjerenja i nalaze za tuđu njegu i pomoć.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 714

Sedmični raspored rada Neuropsihijatrijske službe u DZ Novo Sarajevo

Zaposlenici Neuropsihijatrijske službe

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

2

Medicinska sestra

3

Ukupno 

5

INTERNISTIČKA SLUŽBA

INTERNISTIČKI KABINET

Osnovni zadaci ove službe su: dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz domena interne medicine, koja, ukoliko ne mogu biti riješena na ovom nivou, rješavaju se na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), rad na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, rad na sistematskim pregledima po potrebi, te izdavanje ljekarskih uvjerenja. Ova služba uz uputnicu pruža konsultativne usluge drugim službama. Svaki pregled uključuje kompletan fizikalni pregled, te obavezan EKG. 

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 788

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Novo Sarajevo

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine 

3

Viša medicinska sestra

1

Medicinska sestra

3

Ukupno 

7

 Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes 

Broj

Specijalista interne medicine 

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2


STOMATOLOŠKA SLUŽBA - specijalističko-konsultativna djelatnost

Ova služba pruža specijalističko-konsultativne usluge u ortodonciji (liječenju anomalija zuba i vilica kod djece), bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza) i oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji).

Sedmični raspored rada Specijalističke Stomatološke službe u DZ Novo Sarajevo


Zaposlenici spec.-kons. Stomatološke službe

Broj

Specijalista interne medicine 

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2Podaci ažurirani: 09.02.2018.
 
Lokaliteti Minimize


CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Bihaćka 2
71000 Sarajevo
Tel. 033/724-700

Stanovništvo: 30455

MZ: Čengić Vila I i II, Dolac, Hrasno, Hrasno brdo, Kvadrant

Timovi obiteljske medicine: 10
Stomatološki timovi: 13

PODRUČNA AMBULANTA POFALIĆI
(renovira se - pacijenti mogu usluge dobiti u Ambulanti Kalesijska i centralnom objektu)
ADRESA: Humska br. 67
71000 Sarajevo
Tel. 033/ 654-910

Stanovništvo: 7680

MZ: Pofalići I i Pofalići II

Timovi obiteljske medicine: 3
Stomatološka služba: 2
Sl. za laboratorijsku dijagnostiku

PODRUČNA AMBULANTA VELEŠIĆI I

ADRESA: Muhameda ef. Pandže bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/814-566

Pedijatrija:
033/ 814-535

Stomatologija i laboratorija: 033/814-636

Stanovništvo: 6976

MZ: Velešići I i Velešići II

Timovi obiteljske medicine: 3

Dispanzer za predškolsku djecu
Stomatološka služba
Sl. za lab. dijagnostiku

PODRUČNA AMBULANTA TRG HEROJA ADRESA: Trg Heroja 2-a
71000 Sarajevo
Tel. 033/ 661-134

Stanovništvo: 7042

MZ: Trg Heroja

Timovi obiteljske medicine:  4

Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 1

PODRUČNA AMBULANTA EDUKATIVNI CENTAR GRBAVIČKA 4B ADRESA: Grbavička br. 4-b
71000 Sarajevo
Tel. 033/665-375

Stanovništvo: 4653

MZ: Kovačići i Gornji Kovačići

Timovi obiteljske medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA GRBAVICA I ADRESA: Grbavička 131
71000 Sarajevo
Tel. 033/721-920 i 721-921

Stanovništvo: 16499

MZ: Grbavica I, Grbavica II

Timovi obiteljske medicine: 4
Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 2
Stomatološka zaštita za odrasle: 2
Pedodoncija za šk. djecu: 2
Dječja stomatologija: 2

PODRUČNA AMBULANTA VRACA ADRESA: Derviša Numića br. 70
71000 Sarajevo
Tel. 033/663-366

Stanovništvo: 2413

MZ: Vraca i dio MZ Grbavica II

Timovi obiteljske medicine: 1

Stomatološka služba: 1

PODRUČNA AMBULANTA KALESIJSKA

ADRESA: Kalesijska 2
71000 Sarajevo
Tel. 033/651-995

Stanovništvo: 8698

MZ: Dolac Malta

Timovi obiteljske medicine: 3

HITNA MEDICINSKA POMOĆ
ADRESA: Kolodvorska 14
71000 Sarajevo
Tel. 033/611-111
Stomatološka služba: 3 tima
 
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU
ADRESA: Grbavička 2c
71000 Sarajevo
Tel. 033/216-586
Timovi fizikalne rehabilitacije
 
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava