English language
Stari Grad    
 
OJ Dom zdravlja Stari Grad Minimize


Organizaciona jedinica Stari Grad pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 56.937 stanovnika koji žive na području Općine Stari Grad, a koja pokriva područje od 51,4 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 1329 stanovnika. Primarnu zdravstvenu zaštitu pruža putem sljedećih službi: Porodična/obiteljska  medicina, Dispanzer za predškolsku djecu, Dispanzer za školsku djecu, Pneumoftiziološki dispanzer, radiološko-ultrazvučna dijagnostika, laboratorijska služba, primarna stomatološka služba, Centar  za mentalno zdravlje i Centar za fizikalnu rehabilitaciju. Također pruža zdravstvenu zaštitu i specijalističko konsultativne djelatnosti (zasebna Organizaciona jedininica).

  


VAŽNO! Telefonska centrala u centralnom objektu OJ Stari Grad je POPRAVLJENA. Trenutno se vrši priključivanje i provjera rada lokala svih službi. Zahvaljujemo pacijentima na razumijevanju.

Obavijest o specifičnom radnom vremenu u službama:

OPZZ služba
Ambulanta Gazin Han:
- Utorkom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena
Ambulanta Toka-Džeka:
- Utorkom I smjena, četvrtkom II smjena
 Ambulanta Širokača, Ambulanta Safvet-beg Bašagić, Ambulanta Kovači:
- Srijedom od 13 do 20 h, ostalim danima prva smjena
Ambulanta Baščaršija:
- I smjena
Ambulanta Logavina, Ambulanta Sedrenik:
- Četvrtkom od 13 do 20 h, ostalim danima I smjena
Stomatološka služba
Ambulanta Safvet-beg Bašagić:
- srijedom II smjena, ostalim danima I smjena
Ambulanta Gazin Han:
- utorkom II smjena, ostalim danim I smjena
Laboratorija
U navedenoj službi svaki radni dan nalazi se izdaju u periodu od 14.00 – 16.00 h.

Centar za mentalno zdravlje
Ponedjeljkom radi u II smjeni, a utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom radi u I smjeni
Radiologija
Radi u I smjeni

UPRAVA:  

Direktor
samira-ahmetovic
dr. Samira Ahmetović
(specijalista porodične medicine)
Tel: 033/278-640

Glavna sestra
atifa-selmanovic
Selmanović Atifa
(dipl.medicinska sestra)
Tel: 033/278-662

Tehnički sekretar
Kadira Halilovic
Kadira Halilović
Tel: 033/278 640
Fax: 033/278-676

  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 
Šef Službe: prim.dr. Amira Abadžić, spec. porodične medicine
Telefon: 278 665

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike.

OPZZ/Ambulanta porodične/obiteljske medicine pruža usluge stanovništvu na 12 (dvanaest) lokaliteta.       

LOKALITETI (AMBULANTE)

U sklopu ove službe je i patronažna služba za područje Općine Stari Grad.

Zaposlenici OPZZ/Ambulanta porodične medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

5

Specijalista opšte medicine

0

Specijalista medicine rada

1

Specijalista pedijatar

1

Doktor medicine 19
Ljekari na specijalizaciji

4

Dipl.medicinska sestra

1

Medicinska sestra

34

Viša medicinska sestra
1
Socijalni radnik
1

Ukupno 

63

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Službe: prim.dr.
Amra Junuzović, specijalista pedijatar

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa i školu, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima.

Zdravstvena zaštita predškolske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 632

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

3

Dipl. medicinska sestra 1
Viša medicinska sestra

2

Medicinska sestra

4

Ukupno 

10

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina koja se organizuje dispanzerskom metodom. Omladini od 14 do 19 godina zdravstvenu zaštitu pruža porodični ljekar, dok dipanzer vrši samo preventivni rad. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Zdravstvena zaštita školske djece pruža se na jednom lokalitetu.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 615

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu 

Broj

Doktor medicine
2
Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

3

Ukupno 

6

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe:
dr. Amela Brčkalija, spec. dječije preventivne stomatologije - pedodont

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta i parodontologiji (liječenje bolesti potpornih struktura zuba, mekih tkiva usta, jezika i pljuvačnih žlijezda svim dobnim skupinama), bolestima zuba i endodonciji (liječenje zuba), stomatološkoj protetici (izradi mobilnih i fiksnih zubnih proteza), oralnoj hirurgiji (hirurškom liječenju u oralnoj regiji). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Stomatološka zdravstvena zaštita pruža se na 5 (pet) lokaliteta.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1
Telefon: 278 606

+ 4 lokaliteta (ambulante Safvet-beg Bašagić, Vratnik, Kovači - za školsku djecu, Gazin Han)

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

3

Doktor stomatologije

10

Diplomirana medicinska sestra

1

Stomatološka sestra

11

Zubni tehničar

1

Evidentičar 1

Ukupno 

27

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER
Šef Službe: prim.dr. Mirsada Nazičić, specijalista pneumoftiziolog

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 668

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

2

Viši RTG tehničar

2

Medicinska sestra

2

Ukupno 

6

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: Pljakić dr. Amela, spec. radiolog

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi), te dijaskopija pluća i srca. Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama, uključujući i kukove djece. U planu je uvođenje radiološke zubne dijagnostike i kolor dopler ultrazvučne dijagnostike.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 619

Zaposlenici Službe za RUD

Broj

Specijalista radiologije

1

Dipl.ing.radiološke dijagnostike

3

Medicinska sestra

1

Daktilograf
1

Ukupno 

6

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Službe: Lotinac Edina, dipl.ing. MLD

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prvi sprat)
Telefon: 278 666

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Specijalista medicinske biohemije

1

Dipl.ing.medicinskolaboratorijske dijagnostike

1

Laboratorijski tehničar

7

Nemedicinsko osoblje

2

Ukupno 

11

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU
Šef Službe: prim.dr. Jasminka Bašić (specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije)

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.

Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Lokalitet: Logavina 32
Telefon: 233 155

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

2

Diplomirani fiziotarapeut
1
Viši fizioterapeutski tehničar

4

Fizioterapeutski tehničar

13

Ukupno 

20

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
Šef Službe: prim.dr. Mersa Hadžisalihović (specijalista neuropsihijatrije)

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Zdravstvena zaštita pruža se na jednom lokalitetu.

Lokalitet: Isa-bega Ishakovića 9 (prizemlje)
Telefon: 537 783

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Psiholog

2

Socijalni radnik

1

Medicinska sestra

3

Dipl. medicinska sestra

1

Ukupno 

8


SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopija, perimetrija i adaptometrija. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 617

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Stari Grad

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Uz redovne preglede i kontrole pacijenata koji se javljaju zbog ORL kazusa, služba učestvuje u sistematskim pregledima, te daje ocjenu pri vađenju ljekarskih uvjerenja za posao i vozački ispit. U Domu zdravlja Stari Grad postoji Kabinet za fonijatriju, u kojem se obavlja endovideolaringoskopski pregled i stroboskopija.

Lokalitet: Centralni objekat, Alajbegovića 1 (drugi sprat)
Telefon: 278 616

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Stari Grad

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

NEUROPSIHIJATRIJSKA SLUŽBA

Neuropsihijatrijska služba ne radi u OJ DZ Stari Grad zbog nedostatka prostora, nego pacijente iz Opštine Stari Grad primaju u OJ DZ Centar  (Vrazova 11) po sedmičnom rasporedu.

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: : Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 663

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Stari Grad

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine

2

Medicinska sestra

3

Ukupno 

5

Savjetovalište za dijabetes

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”, mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest.

Lokalitet: : Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje)
Telefon: 278 623

Zaposlenici Savjetovališta za dijabetes

Broj

Specijalista interne medicine - dijabetolog

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Ukupno 

2

Podaci ažurirani: 13.10.2017.
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Alajbegovića 1
71000 Sarajevo
Tel. 033/278-600

Stanovništvo: 7477

MZ: Ferhadija, Mjedenica, Babića Bašča i dio mjesne zajednice Baščaršija

Timovi porodične medicine: 10

PODRUČNA AMBULANTA BISTRIK ADRESA: Bakarevića 4
71000 Sarajevo
Tel. 033/236-583

Stanovništvo: 5630

MZ: Bistrik 

Timovi porodične medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA SAFVET-beg BAŠAGIĆ ADRESA: Safet bega Bašagića 75
71000 Sarajevo
Tel. 033/536-580

Stanovništvo: 4208

MZ: Medresa I, MZ Medrese II

Timovi porodične medicine: 2

Stomatološka služba za odrasle

PODRUČNA AMBULANTA SEDRENIK ADRESA: Alije Nametka bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/535-614

Stanovništvo: 4004

MZ: Sedrenik

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA VRATNIK ADRESA: Bakije Sokak 1
71000 Sarajevo
Tel. 033/531-663

Stanovništvo: 7599

MZ:Vratnik 1, Vratnik 2, dio MZ Sumbuluša, dio MZ Sedrenik

Timovi porodične medicine: 3

Stomatološka služba

PODRUČNA AMBULANTA HRID ADRESA: Iza Hrida
71000 Sarajevo
Tel. 033/574-180

Stanovništvo: 7497

MZ: Jarčedoli-Hrid sa 4542 stanovnika

Mahmutovac sa 2955 stanovnika

Timovi porodične medicine: 2

PODRUČNA AMBULANTA BAŠČARŠIJA ADRESA: Prote Bakovića 2
71000 Sarajevo
Tel. 033/237-324

Stanovništvo: 5080

MZ: Baščaršija. Stanovništvo ove MZ jednim dijelom se liječi u ovoj područnoj ambulanti, te većinu pacijenata čine uposlenici Vodovoda.

Timovi porodične medicine: 1

 
PODRUČNA AMBULANTA KOVAČI ADRESA: Evlije Ćelebije bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/536-333

Stanovništvo: 3202

MZ: Kovači i dio MZ Sumbuluša (868)

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba za školsku djecu: 2 tima

PODRUČNA AMBULANTA GAZIN HAN ADRESA: Moščanica bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/274-180

Stanovništvo: 4614

MZ: Gazin Han, Mošćanica, dio MZ Gornja i Donja

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba

PODRUČNA AMBULANTA ŠIROKAČA ADRESA: Za Beglukom 65
71000 Sarajevo
Tel. 033/410-805

Stanovništvo: 3120

MZ: Širokača i dio MZ Toka-Đeka

Timovi porodične medicine: 1

PODRUČNA AMBULANTA TOKA-DŽEKA
ADRESA: Toka bb
71000 Sarajevo
Tel. 033/236-424
Stanovništvo: 2220

MZ: MZ Toka i Džeka i dio MZ Širokača

Timovi porodične medicine: 1
PODRUČNA AMBULANTA LOGAVINA
ADRESA: Karpuzova 8
71000 Sarajevo
Tel. 033/239-130
Stanovništvo: 4394

MZ: MZ Logavina

Timovi porodične medicine: 1
 
CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU
ADRESA: Logavina 32
71000 Sarajevo
Tel. 033/233-155 
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
ADRESA: Isa-bega Ishakovića 9
71000 Sarajevo
Tel. 033/537-783 
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava