English language
Vogošća    
 
OJ Dom zdravlja Vogošća Minimize


Organizaciona jedinica Vogošća pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za 31.500 stanovnika, koji žive na području Opštine Vogošća, a koja pokriva područje od 72 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 437 stanovnika, udaljenost među lokalitetima 4 km, a udaljenost korisnika od lokaliteta 6 km. Osim primarne obavlja i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu preko sljedećih službi: internističke, oftalmološke i otorinolaringološke.UPRAVA:


Direktor
Enisa Ahmić
dr. Enisa Ahmić
(spec. stomatološke protetike)
Tel. 033/ 430 087


V.d. Glavna sestra

  Nihada Kulovac
(dipl.med. sestra)
Tel. lokal 113 preko centrale


Tehnički sekretar
Hanka Štitkovac
Hanka Štitkovac 


  
 
Službe Minimize

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPŠTA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA/AMBULANTA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE 
Šef Službe: Husejnović-Čolić dr. Amra (specijalista porodične medicine)
Telefon: 436 385, 436 384

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, sistematske i kontrolne preglede, ciljane sistematske preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. U timove porodične medicine uključene su i polivalentne patronažne sestre.

Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.                             

LOKALITETI (AMBULANTE)

Zaposlenici OPZZ/Porodične/obiteljske medicine

Broj

Specijalista porodične medicine

5

Doktor medicine

7

Ljekari na specijalizaciji

1

Diplomirana medicinska sestra 3
Diplomirani socijalni radnik
1
Medicinska sestra

20

Ukupno 

37

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef Dispanzera: prim.dr. Aida Muhović (specijalista pedijatar)

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci od 0 do 6 godina, koja se organizuje i provodi dispanzerskom metodom rada. Provodi se aktivan zdravstveni nadzor novorođenčadi, dojenčadi, djece od 1 do 6 godina, sistematski i kontrolni pregledi u savjetovalištu, kontinuirana imunizacija sa revakcinacijom, sistematski pregledi djece prije upisivanja u obdaništa, ambulantna dijagnostika i liječenje. Djeca oboljela od zaraznih i hroničnih bolesti imaju poseban tretman. Služba sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa ostalim specijalistima

Lokaliteti: Centralni objekat, Igmanska 52
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) - lokal 132

Zaposlenici Dispanzera za predškolsku djecu

Broj

Specijalista pedijatar

4

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

6

Ukupno 

11 

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu djeci i omladini od 7 do 14 godina (srednjoškolci se na liječenje upućuju kod porodičnog ljekara)  koja se organizuje dispanzerskom metodom. Služba obavlja sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola, kontrolne ciljane preglede učenika, serijske ciljane preglede, kontinuirano sprovodi sve imunizacije, zdravstveno obrazovanje, procjenu psihofizičkog stanja omladine kod izbora zanimanja i upisa za dalje školovanje. Organizuje predavanja za školsku djecu i omladinu i sarađuje sa pedagogom, socijalnim radnikom i psihologom, kao i sa ostalim specijalistima. Vrši pregled, liječenje i rehabilitaciju u ordinaciji i u kući, diferencijalnu dijagnostiku, specijalističko-konsultativne i konzilijarne preglede.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) - lokal 107

Zaposlenici Dispanzera za školsku djecu i omladinu

Broj

Specijalista opće medicine

1

Doktor medicine
1
Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra

4

Ukupno 

7

STOMATOLOŠKA SLUŽBA
Šef Službe: dr. Samra Koradžić-Zuban, spec. pedodont

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba. Pruža polivalentnu opću stomatološku i specijalističko-konsultativnu zaštitu u dječijoj i preventivnoj stomatologiji, stomatološkom tretmanu trudnica, bolestima usta (patologiji mehkih tkiva usta), bolestima zuba (dentalnoj patologiji i endodonciji), stomatološkoj protetici (mobilni i fiksni protetski radovi). Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale):
stomatologija odrasli lokal - 143; stomatologija dječije lokal -128.

Zaposlenici Stomatološke službe

Broj

Specijalista pedodoncije

1

Doktor stomatologije

9

Diplomirana medicinska sestra

1

Stomatološka sestra

9

Zubni tehničar

1

Ukupno 

21

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Opis djelatnosti: Pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz slijedeće djelatnosti: dijagnostika i liječenje plućnih oboljenja, vršenje periodičnih pregleda, izdavanje ljekarskih uvjerenja, aktivan nadzor oboljelih od specifičnih plućnih oboljenja, kao i hemioprofilaksu kontakta. Obavlja detaljan pregled radiografisanih lica sa sumnjivim plućnim promjenama i funkcionalnu dijagnostiku pluća. Preuzima liječenje bolesnika otpuštenih iz bolnice i brine se o njihovoj rehabilitaciji. Sarađuje sa ostalim službama u okviru Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.
Pneumoftiziološki dispanzer organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 104

Zaposlenici Pneumoftiziološkog dispanzera

Broj

Specijalista pneumoftiziolog

1

Diplomirani inžinjer med. radiologije

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

3

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Opis djelatnosti: Obavlja specijalističke preglede i nudi usluge fizikalne terapije (manuelna masaža, termoterapija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija), specifične rehabilitacije djece, obavlja edukaciju roditelja oboljele djece po posebnim programima, preventivne preglede po školama radi ranog otkrivanja deformiteta kičme i lošeg držanja. Ove usluge pacijentima se pružaju u centru, a za nepokretne i teško pokretne pacijente u njihovim kućama. Osim toga Centar obavlja komercijalne masaže i manipulativne tehnike.
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu opština Vogošća i Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 118

Zaposlenici Centra za fizikalnu rehabilitaciju

Broj

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

1

Diplomirani fizioterapeut
2
Fizioterapeut

16

Ukupno 

20

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Opis djelatnosti: Centar za mentalno zdravlje pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu pružajući sljedeće: psiho-socijalnu pomoć ratom traumatiziranih osoba, pojedinačnu i grupnu psihoterapiju kod psihotraumatiziranih osoba, psiho-socijalnu pomoć ugroženim licima, kućne posjete po potrebi, pomoć porodici, konsultativno-specijalističke preglede iz psihijatrije i neurologije, kao i obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti. U preventivnom radu ovaj Centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje na području Kantona Sarajevo. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale) – lokal 133

Zaposlenici Centra za mentalno zdravlje

Broj

Specijalista neuropsihijatrije

1

Psiholog

1

Socijalni radnik

1

Diplomirana medicinska sestra
1
Medicinska sestra

2

Ukupno 

6

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Opis djelatnosti: Ova služba pruža usluge rendgenske dijagnostike za stanovništvo Kantona Sarajevo kao što su: vršenje standardnih rendgenskih pretraga (radiološka dijagnostika koštanog sistema, toraksa i torakarnih organa, kičme), kao i specijalnih snimaka (glava, mastoidi, zigomatični lukovi). Ultrazvučnom dijagnostikom dobiva informacije o mekim tjelesnim tkivima (vrat, štitnjača, testisi, dojke, mišići), koštano-zglobnim strukturama. Radiološka zubna dijagnostika obavlja usluge snimanja zuba i razvijanja filmova.

Služba za RUD organizacione jedinice Vogošća pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Opštine Vogošća i dijela Opštine Ilijaš.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prizemlje
Telefon: 432 518; 436 383; 436 384 (centrale)– lokal 104

Zaposlenici Službe za RUD

Broj

Specijalista radiologije

1

Diplomirani inžinjer med. radiologije

2

Viši RTG tehničar

1

Medicinska sestra

2

Daktilograf
1

Ukupno 

7

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Opis djelatnosti: Laboratorijska služba vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije. Opremljena je savremenom opremom visokog kvaliteta koja joj omogućava izvedbu velikog broja analiza.
Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.
Obrada biohemijske analize obavlja se u OJ Centar.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 109

Zaposlenici Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Broj

Laboratorijski tehničar

6

Nemedicinsko osoblje

3

Ukupno 

9

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Opis djelatnosti: Obavlja prevenciju, rano otkrivanje i liječenje anomalija i oboljenja oka kod svih dobnih skupina. Uz korištenje savremene opreme pruža sljedeće usluge: subjektivno i objektivno određivanje oštrine vida sa propisivanjem naočala (kompjuterskom metodom), liječenje anomalija, oboljenja i povreda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, apliciranje kontaktnih sočiva, funduskopiju, perimetriju i adaptometriju. Sarađuje sa drugim službama Doma zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52 , prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 134

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Vogošća

Zaposlenici Oftalmološke službe

Broj

Specijalista oftamolog

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

2

ORL SLUŽBA

Opis djelatnosti: U savremeno opremljenim ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa. Radno vrijeme tima: ponedjeljak, srijeda i petak  po rasporedu.

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prvi sprat
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 134

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Vogošća

Zaposlenici ORL službe

Broj

Specijalista ORL

1

Medicinski tehničar

1

Ukupno 

2

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Institut za ocjenu radne sposobnosti, kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo. U sklopu Internističke službe radi Dijabetološko savjetovalište utorkom od 1330 - 2000

Lokalitet: Centralni objekat, Igmanska 52, prizemlje
Telefon: 432 518, 436 383, 436 384 (centrale)– lokal 126

Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Vogošća

Zaposlenici Internističke službe

Broj

Specijalista interne medicine

1

Diplomirana medicinska sestra

1

Medicinska sestra

1

Ukupno 

3

Podaci ažurirani: 1.2.2018.
 
Lokaliteti Minimize

CENTRALNI OBJEKAT ADRESA: Igmanska br. 52
71320 Vogošća
Tel. 033/432-518

Stanovništvo: 16702

MZ: Vogošća I, Vogošća II, Blagovac, dio MZ Hotonj

Timovi porodične medicine: 9

PODRUČNA AMBULANTA SEMIZOVAC ADRESA: Nova cesta br. 21
Tel. 033/433-996

Stanovništvo: 3605

MZ: Semizovac, Gora, Svrake

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA KOBILJA GLAVA ADRESA: Kobilja glava do broja 18
Tel. 033/486-755

Stanovništvo: 3405

MZ: Kobilja glava, dio Hotonja

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba: 1 tim

PODRUČNA AMBULANTA HOTONJ ADRESA: Donji Hotonj do br. 55
Tel. 033/481-131

Stanovništvo: 6000

MZ: Hotonj

Timovi porodične medicine: 1

Stomatološka služba: 1 tim


 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava