English language
Ukratko o UstanoviArhiva novosti iz UstanoveKonkurs - specijalizacije iz stomatologije    
 
Specijalizacije Minimize

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u Službene novine FBiH, br. 46/10 i 75/13), 38. Statuta Ustanove, člana 17. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata (u  Službene novine FBiH br.102/13, 55/14), i na osnovu Izmjene dopune Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2013. godinu broj 06-34-5569/13 od 22.10.2013. godine Federalnog ministarstva zdravstva i Odluke generalnog direktora  broj 01-05-7579/14 , Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, raspisuje:

K O N K U R S

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA 

  • 2 (dvije) specijalizacije iz oralne hirurgije
  • 1 (jedna) specijalizacija iz dentalne patologije i endodoncije
  • 1 (jedna) specijalizacija iz preventivne i dječje stomatologije
  • 1 (jedna) specijalizacija iz oralne medicine i parodontologije

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- Da su državljani Bosne i Hercegovine

- Zdravstveni radnici visoke stručne spreme

- Da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

- Položen stručni ispit

- Da imaju izdato odobrenje za samostalan rad od nadležne komore

- Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

- Poznavanje jednog stranog jezika

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze da ispunjavaju uslove konkursa:

- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

- Ovjerena kopija fakultetske diplome

- Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- Ovjerena kopija licence od komore

- Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju

- Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te duljini trajanja studija

- Ovjerena kopija potvrde o poznavanju drugog i trećeg stranog jezika

- Ovjerena kopija nagrada za vrijeme studija (npr. Nagrada rektora Univerziteta, dekana stomatoškog fakulteta)

- Popis objavljenih radova (npr. Radovi u indeksiranim časopisima: CC, bazi podataka:MEDLINE)

- Ovjerena kopija radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu (radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju,za svaku navršenu godinu rada  se boduje)

 

Kandidati su dužni i priložiti prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Prijave sa traženim dokumentima, kao dokazom, dostavljaju se lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA“. Prijave kadidata sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:


JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova- PROTOKOL

Sarajevo, Vrazova br.11-prizemlje (ulaz iz ulice Đoke Mazalića) 71 000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Bodovanje i razgovor sa kandidatima se obavlja samo za one kandidate koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.  

(Konkurs je zvanično objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Avaz" u petak, 05.09.2014.)
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava