English language
Plan intramuralne edukacije 2016-2018.    
 
Trajno stručno usavršavanje u Ustanovi Minimize

Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za period 2016 - 2018.

U skladu sa Planom rada Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, tokom 2015. godine uposlenici Centra proveli su projekat ispitivanja edukativnih potreba među uposlenicima svih službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Rezultat projekta je Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za 2016., 2017. i 2018. godinu, po organizacionim jedinicama i službama Ustanove:


INFORMACIJE O TOKU PROJEKTA

Ispitivanje je provedeno Delphi metodom.

Tok projekta:

  1. Prvi korak – upoznavanje direktora organizacionih jedinica tokom sastanka Stručnog vijeća sa namjerom, metodologijom i opsegom istraživanja
  2. Drugi korak – prikupljanje e-mail adresa odgovornih lica i određenog broja uposlenika svih službi
  3. Treći korak – izrada anketnog upitnika i dostava na cca 330 e-mail adresa (komore, uprava, nadležna ministarstva i zavodi, sve službe medicinskog i nemedicinskog sektora JUDZKS)
  4. Četvrti korak – objedinjavanje prijedloga najprioritetnijih tema i vještina za stručno usavršavanje
  5. Peti korak – dostava prijedloga tema i vještina poredanih po broju ponavljanja na rangiranje
  6. Šesti korak – izrada konačnog prijedloga sa temama i vještinama rangiranim po važnosti i dostava svim službama u svim OJ Ustanove u cilju popune obrasca plana TSU (preciziranje teme/vještine, predavača, mjesta i datuma edukacije) za period 2016 – 2018. godine
  7. Sedmi korak – izrada konačnog Plana trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za period 2016 – 2018. godine

Rezultati ispitivanja:

Na anketu je odgovorilo 2/3 ispitanika (cca 220 zdravstvenih radnika) i na osnovu dostavljenih prijedloga izrađen je preliminarni prijedlog intramuralne edukacije po službama - Plan trajnog stručnog usavršavanja u JUDZKS za period 2016 - 2018. godine. Plan će se po potrebi dopunjavati i ažurirati.

Tokom realizacije Plana, sve edukacije će biti blagovremeno najavljene, propraćene i evaluirane od strane učesnika.

U skladu sa zahtjevima, Centar za NNID će komorama izdavati potvrde o učešću zdravstvenih stručnjaka u navedenim edukacijama, a u svrhu bodovanja.

 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava